واحد تولیدی بازرگانی حاج امیر چگینی

تولید کشمش با کیفیت ملایری آفتابی انگوری تیزابی
بازار داخلی بازار خارجی نتیجه سابقه تولید با کیفیت در شهرستان ملایر