حضور واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر در نمایشگاه وردفود مسکو

حضور واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر در نمایشگاه وردفود مسکو

واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر جهت حضور در بازار های جهانی و صادرات محصول کشمش با حمایت های معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی در نمایشگاه مواد غذایی وردفود مسکو 2017 (پاویون اختصاصی استان همدان) حضور یافتند. روسیه به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد محصول کشمش میتواند فروش و صادرات خوبی را برای واحدهای تولیدی کشمش تضمین نماید. این امر با روش های صحیح بازار یابی میسر خواهد بود که حضور در نمایشگاهها و بازار ها بصورت مستقیم اصلی ترین نماد این روش هاست. هزینه بالای شرکت در نمایشگاهها از دلایل ممانعت شرکت ها در این رویدادهای جهانیست که با نظر مساعد شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان و اخذ غرفه برای واحدهای صنعتی استان امسال فضای خوبی در اختیار این واحدها قرار گرفت. آشنایی با تجار، آشنایی با محیط کسب و کار بین المللی، تبلیغات جهانی، فروش بین المللی، استانداردها و ... از اصلی ترین دستاوردهای شرکت در این نمایشگاه است.
واحدهای خوشه صنعتی کشمش ملایر با حمایت های معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی در نمایشگاه مواد غذایی وردفود مسکو (پاویون اختصاصی استان همدان) حضور یافتند.